Wszystko o Karcie Wolontariusza

W ramach programu funkcjonuje Karta Wolontariusza Korpusu Solidarności, która upoważnia członków Korpusu Solidarności do korzystania ze specjalnych uprawnień oferowanych przez Partnerów Karty. Idea Karty Wolontariusza wpisuje się w promocję wolontariatu, doceniania wolontariuszy za ich zaangażowanie, dzielenie się swoim czasem, talentami i wiedzą.

W ramach tej karty uczestnicy mogą korzystać z wielu ulg i bonusów. Dzięki karcie można np. skorzystać z bezpłatnych wejść na wydarzenia kulturalne czy sportowe, wziąć udział w specjalnych szkoleniach.

1. Karta Wolontariusza przysługuje każdemu Wolontariuszowi i Koordynatorowi zarejestrowanemu w SOW (System Obsługi Wolontariatu).

2. Karta Wolontariusza uprawnia do korzystania ze wszystkich aktualnych specjalnych uprawnień (zniżek, benefitów i wydarzeń specjalnych) oferowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza. Pełna lista specjalnych uprawnień, Partnerów Karty Wolontariusza znajduje się na stronie www.korpussolidarnosci.gov.pl

3. Warunkiem korzystania ze specjalnych uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza przez Wolontariusza jest świadczenie wolontariatu w ramach KS w wymiarze, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu Członkostwa w Korpusie Solidarności.

4. Warunkiem korzystania z Karty Wolontariusza przez Koordynatora jest potwierdzony w SOW fakt współpracy z wolontariuszami KS w ostatnim zakończonym miesiącu.

5. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej aktywuje Kartę Wolontariusza na okres jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki określone w pkt. 3 i 4. W przypadku braku spełnienia tego wymogu Karta Wolontariusza pozostanie nieaktywna/deaktywuje się po upływie miesiąca.

6. Z uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza może korzystać wyłącznie osoba do tego uprawniona.

7. Uprawnienia związane z Kartą Wolontariusza nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób prowadzący do skorzystania z uprawnień przez osobę inną niż Wolontariusz czy Koordynator. Nie mogą być również wymieniane na gotówkę.

8. Członek Korpusu Solidarności nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojej Karty. Za poufność i bezpieczeństwo Karty odpowiedzialny jest wyłącznie członek Korpusu Solidarności. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o możliwości nieautoryzowanego wykorzystania swojej Karty przez osoby trzecie.

9. W przypadku złamania zasad korzystania z Karty Wolontariusza, Członek Korpusu Solidarności traci prawo do korzystania z Karty Wolontariusza w kolejnym miesiącu.

10. Karta Wolontariusza dostępna jest dla członków KS w wersji elektronicznej w aplikacji mobilnej SOW. Możliwy również jest wydruk karty z systemu SOW w wersji papierowej.

11. Na żądanie Partnera Karty Wolontariusza przy korzystaniu z uprawnienia oferowanego przez tego Partnera, posiadacz Karty jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

12. Z tytułu uprawnień wynikających z Karty Wolontariusza członek Korpusu Solidarności nie ponosi żadnych opłat, za wyjątkiem kosztów transmisji danych, w przypadku korzystania z wersji mobilnej aplikacji SOW.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad uzyskania i korzystania z Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności. Aktualnie obowiązująca wersja dostępna jest na stronie www.korpussolidarnosci.gov.pl.