Nasza działalność

Od 2018 roku Fundacja skupiła swoje działania na realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, które dotyczą edukacji, animacji, rozwoju wspólnot lokalnych, poradnictwa obywatelskiego, budowania platform współpracy jak również działań na rzecz pozyskiwania lokalnych liderów, którzy mają inspirować mieszkańców swoich „małych ojczyzn” do rozwoju, a także budowy społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami niniejszych działań są zarówno dzieci, młodzież jak również osoby dorosłe i seniorzy, w zależności od formy i obszaru realizowanych działań jak również ich specyfiki. Efektywne i efektowne przedsięwzięcia są możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze która zarządza Fundacją oraz dzięki osobom stale współpracującym z naszą organizacją na mocy porozumień. Są to specjaliści z branż: edukacyjnej (nauczyciele, wykładowcy, eksperci), zarządzania (absolwenci studiów MBA oraz praktycy), finansów i rachunkowości, dziennikarskiej, prawnej jak również pracownicy placówek samorządowych w tym specjaliści z dziedziny administracji. Wyżej wymienione działania realizowane są zarówno w formie projektowej jak również ciągłej. W przypadku działań projektowych w ostatnich latach Fundacje zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

"Młodzi dla EKO"

Od 2019r. projekt „Młodzi dla EKO”, dofinansowany ze środków NFOŚiGW ramach priorytetu Edukacja Ekologiczna, którego celem głównym jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców z województw dolnośląskiego i lubuskiego w zakresie przede wszystkim obszarów NATURA 2000, z uwzględnieniem roli rekreacji, turystyki i wypoczynku, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska naturalnego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 1,3mln zł.

"Społecznie odpowiedzialni"

W latach 2018-2019 zrealizowano projekt „#SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI” finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018, dotyczący regrantingu na terenie Dolnego Śląska połączony z działaniami edukacyjno-animacyjnymi, których celem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 900 tysięcy zł.

"Otwarci na współpracę"

W 2017r. zrealizowano projekt „Otwarci na współpracę” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet 4 silne organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie polegało na organizacji warsztatów szkoleniowych dla członków organizacji pozarządowych z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego oraz kłodzkiego – jego efektem jest zawiązanie Federacji Organizacji Katolickich, która działa do dnia dzisiejszego. Całkowita wartość projektu to blisko 70 tysięcy zł.

I wiele więcej...

W ramach działań na rzecz osób w wieku senioralnym Fundacja realizowała przedsięwzięcia aktywizujące z elementami edukacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, gdzie realizowano następujące projekty:

  • rok 2017 „Senior na 6+” projekt edukacyjny dla seniorów, (156 040,00 zł)

  • rok 2018 „Senior Pasjonat“ projekt edukacyjny dla seniorów, (221 685,00 zł)

  • rok 2019 „Aktywny Senior projekt edukacyjny dla seniorów, (199 710,00 zł)

Efektem wymienionych projektów jest poprawa jakości życia osób powyżej 60 r. ż. poprzez udział w zajęciach warsztatowych dotyczących edukacji kulturalnej, muzycznej, fotograficznej, dziennikarstwa, postaw obywatelskich, i innych rozwijających pasje.

W ramach działalności ciągłej wolontariusze, pracownicy i Zarząd Fundacji prowadzą bezpłatne poradnictwo z zakresu podatków, finansów. Od blisko 10 lat rokrocznie pomagają lokalnej społeczności w rozliczaniu PIT-ów, doradzają w kwestiach prawnych jak również pomagają w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych, w tym m.in. interpretacji pism urzędowych i udzielania na nie odpowiedzi, rozwiązywania sporów prawnych jak również w szukaniu rozwiązań, ulg, ofert na różnego rodzaju przestrzeniach życia społecznego. Ponadto, Fundacja od trzech lat jest współorganizatorem Społecznej Akademii Liderów – działania skierowanego do organizacji pozarządowych i ich członków, grup nieformalnych oraz do niezrzeszonych liderów i społeczników z terenu Dolnego Śląska jej celem jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych oraz zwiększenie kompetencji uczestników projektu poprzez realizację działań edukacyjno – warsztatowych, integrację oraz poradnictwo prawne i finansowo – księgowe. Ponadto ludzie Fundacji wzmacniają potencjał tego działania poprzez prowadzenie poszczególnych zajęć.

Od 2008 roku Fundacja prowadziła różnorodne działania, w których celem było zbudowanie relacji wewnątrz wspólnotowej poprzez zaangażowanie i partycypację w działaniach społeczności lokalnej- tj. mieszkańców Gminy Głuszyca, gdzie ma swoją siedzibę. Przez ponad 12 lat Fundacja prowadziła ognisko muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, do którego uczęszczali początkowo mieszkańcy Gminy, a w późniejszym czasie mieszkańcy gmin ościennych i powiatów. W naukę zaś zaangażowani byli muzycy, którzy wywodzili się z lokalnej społeczności, dzięki czemu wzmacniane było lokalne środowisko.

Kolejnym przedsięwzięciem edukacyjnym, w które zaangażowano lokalną społeczność jak również odbiorców działań oraz realizatorów w postaci kadry dydaktycznej był projekt dofinansowany z POKL 9.5 E-dukacja dorosłych, dot. szkoleń komputerowych dla mieszkańców gminy Głuszyca.

Ponadto Fundacja corocznie od początku swojego istnienia podejmuje różnego rodzaju inicjatywy kulturalne takie jak: Festyn rodzinny Różanecznik”, organizacja konkursów poezji religijno-patriotycznej im. Oli Wróblewskiej, współorganizacja koncertów muzycznych transmitowanych w TV na otwartym kanale: Koncert Życzeń dla Mamy” (26.05.2020r.), „Wesel się w Miłosiernym Chrystusie Królu” (28.04.2019r.), Theotokos- Pani Radości”  (17.08.2019r.)

Od 2014r. Fundacja pozyskuje środki z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego na realizację wydarzeń edukacyjnokulturalnych pt. Żywe Betlejem w latach 2015-2019.

Fundacja przez blisko 12 lat jest Organizatorem wakacyjnych wyjazdów formacyjnych dla dzieci i młodzieży, pozyskując środki z samorządu lokalnego w formie realizacji zadania publicznego na organizację letniego wypoczynku dla dzieci.

Ponadto w ramach działalności Statutowej Fundacja w okresie 2011-2019 Fundacja prowadziła szereg działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej organizując m.in.: Halową Ligę Piłki Nożnej, Turnieje Streetballowe dla młodzieży w ramach zadań publicznych dotyczących promocji zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową.

Do najważniejszych sukcesów Fundacji należy zaliczyć: wyróżnienie w plebiscycie Aktywni na 100% organizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych (kapituła konkursu wyróżniła 100 organizacji pozarządowych szczególnie zasłużonych dla animacji i rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa dolnośląskiego). Zrealizowanie zadania #SpołecznieOdpowiedzialni (Regranting Regionalny) oraz otrzymanie dyplomu gratulacyjnego od NIW-CROSO, otrzymanie statuetki oraz listu gratulacyjnego od Samorządu Gminy Głuszyca z okazji 10-Iecia Fundacji oraz docenienia wkładu na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej. Ponadto do sukcesów należy zaliczyć również przeprowadzenie pierwszego od 20 lat widowiska muzycznego otwartego dla wszystkich w Głuszyckim Centrum Kultury pn. „Uśmiechnij się z Kiepurą”, z udziałem orkiestry „Con Affetto & Friends”, wokalem Anny Lasoty i Jakuba Oczkowskiego, które prowadził Łukasz Lech.